Missing image

Nagradna igra – U KITRO SVRATI I S CITROENOM C3 SE DOMA VRATI

Temeljem odredaba Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), organizator nagradne igra, društvo TP VARAŽDIN d.o.o., Optujska 26, Varaždin, OIB: 24312302965, zastupano po predsjedniku uprave Darku Kišičeku, dana 24.08.2020. godine utvrđuje sljedeća

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

U KITRO SVRATI I S CITROENOM C3 SE DOMA VRATI

 

 

 

Opće odredbe

Članak 1.

 

TP Varaždin d.o.o. iz Varaždina, Optujska 26, OIB: 24312302965 (u daljnjem tekstu: Priređivač nagradne igre) priređuje nagradnu igru naziva „U KITRO SVRATI I S CITROENOM C3 SE DOMA VRATI”, te donosi ova Pravila nagradne igre kojima se uređuje svrha i trajanje nagradne igre, pravila sudjelovanja, nagradni fond, način izvlačenja dobitnika nagradne igre, i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj.

 

Trajanje nagradne igre

Članak 2.

 

Nagradna igra započinje 15.09.2020. godine i traje do 15.12.2020. godine.

 

Nagradna igra se provodi u svim maloprodajnim objektima društva TP Varaždin d.o.o.
Svrha nagradne igre

Članak 3.

 

Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe maloprodajnog sustava priređivača.

 

 

Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 4.

 

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici TP Varaždin d.o.o. te članovi njihove uže obitelji (bračni i izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre).

 

Svaki sudionik može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom, a sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.

 

 

Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
Članak 5.

 

Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri tako da u maloprodajnim objektima poduzeća TP Varaždin d.o.o. ostvare kupnju u iznosu od najmanje 50,00 kn, unutar roka trajanja nagradne igre.

Za svaku kupnju koja je ispunila prethodni uvjet kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri na način da napiše svoje podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon) na dodatni slip (na kojem se nalazi broj računa) koji izlazi nakon računa  na blagajni. Tako ispunjen slip potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne kupone koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta, svaki puta s drugim brojem računa.

 

Po proteku nagradne igre sve prodavaonice TP Varaždin d.o.o. svoje skupljene slipove dostavljaju u sjedište priređivača TP Varaždin d.o.o., u Varaždin, Podravska 11, gdje će se održati izvlačenje nagrada iz svih pristiglih kupona iz svih maloprodajnih prodavaonica.

 

Nagradni fond

Članak 6.

 

 

Nagradni fond čini glavna i ostale nagrade.

 

Glavna nagrada:   – AUTOMOBIL CITROEN C3 SHINE, PureTech 82, motor 1.2. 61kW, 83 kS                                   vrijednosti 95.000,00 kn

 

Ostale nagrade:

– 1 poklon bon za potrošnju u prodavaonicama TP VARAŽDIN d.o.o. u

vrijednosti od 15.000,00 kn;

– 1 poklon bon za potrošnju u prodavaonicama TP VARAŽDIN d.o.o. u

vrijednosti od 10.000,00 kn;

– 1 perilica rublja Electrolux u vrijednosti od 2.399,99 kn;

– 1 TV prijemnik Vivax u vrijednosti od 849,99 kn.

 

Sveukupna vrijednost nagradnog fonda ove nagradne igre iznosi :  123.249,98  kn

(slovima: stodvadesetitriisućedvjestoičetrdesetidevetkunaidevedesetiosamlipa)
Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan donošenja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena  tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost koji plaća Priređivač.

 

Fotografije glavne nagrade na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

 

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

 

Izvlačenje nagrada

Članak  7.

 

Izvlačenje nagrada će se održati dana 23. prosinca 2020. godine u prostorijama društva TP VARAŽDIN d.o.o., Podravska 11, Varaždin, u 10:00 sati, na način da se nagrade izvlače iz svih pristiglih ispisanih kopija računa i kupona za nagradnu igru u razdoblju od 15.09.2020. – 15.12.2020. godine.

 

Nagradno izvlačenje obaviti će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) te javnog bilježnika, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada.

 

Valjanim sudionikom, odnosno dobitnikom smatra se osoba koja je vlastitim podacima ispunila kupon dobiven uz račun za kupnju od minimalno 50,00 kn u maloprodajnim objektima TP Varaždin d.o.o.

 

Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira iz svih pristiglih ispisanih računa i kupona s pripadajućim kopijama računa za nagradnu igru. Redoslijed izvlačenja dobitnika je od zadnje nagrade prema glavnoj nagradi.

 

Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom zbog manjkavo popunjenih podataka na slipu, ili ukoliko je dobitnik jedna od osoba koje sukladno čl. 4. ovih pravila ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Za slučaj da se naknadno utvrdi da je jedan od dobitnika osoba koja prema čl. 4. ovih pravila ne smije sudjelovati u nagradnoj igri, prilikom izvlačenja izvući će se slip sa podacima sudionika koji će biti proglašen dobitnikom nagrade koja je trebala pripasti osobi za koju se nakon izvlačenja utvrdilo da joj sukladno pravilima nije bilo dozvoljeno sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

 

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

 

Članak 8.
Dobitnike nagrada Priređivač će obavijestiti telefonskim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja, kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade. Ukoliko ne ostvare telefonski kontakt, dobitnika će se obavijestiti poštom, pismenom obaviješću.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice. Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti u sjedištu Priređivača, a ukoliko te neće biti moguće Priređivač im može nagradu uručiti u jednoj od svojih prodavaonica.

Dobitnik nagrade, koji u roku od 30 dana ne preuzme svoju nagradu, bit će pisanim putem obavješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 4.ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

 

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka obavezna je prisutnost roditelja, staratelja odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun korisnika.

 

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost ne podijeljenih pojedinačnih nagrada 5.000,00 (pettisuća) kuna, postupiti u skladu s čl.11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ukoliko:

– dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

– se pojavi sumnja u iskrenost podataka,

– dobitnik nije naveo točnu adresu prebivališta,

– se u nagradnoj igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom

– se dobitnik nije odazvao na poštansku pošiljku iz stavka 3. ovog članka,

– se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,

– u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

 

Ograničenje odgovornosti
Članak  9.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju; za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri; za nedostavljene pošiljke s nagradama, te za bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

 

Zaštita osobnih podataka
Članak 10.

 

Sudionici u nagradnoj igri ispunjavanjem slipa uz račun i potpisom na njega, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Voditelj obrade osobnih podataka je: TP VARAŽDIN d.o.o., Optujska 26, Varaždin, OIB: 24312302965.
Sudionici u nagradnoj igri  ispunjavanjem slipa uz račun i potpisom na njega potvrđuju da se izričito i neopozivo slažu da se njihovi osobni podaci – ime i prezime, adresa i fotografija mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade i dodatne suglasnosti na Internet stranici www.kitro.hr i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovitom i video mediju u svrhe upoznavanja javnosti sa rezultatima nagradne igre i u svrhe promidžbe nagradne igre i priređivača.
Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre, a podatke o dobitnicima koji su objavljeni na internet stranicama i u drugim medijima čuvati će do brisanja tih podataka od strane urednika medija.

 

Sve slipove popunjene osobnim podacima sudionika koji nisu izvučeni kao dobitnici nagradne igre Priređivač se obvezuje uništiti u roku od 3 (tri) dana od dana izvlačenja.

 

Objava pravila nagradne igre

Članak 11.

 

Priređivač nagradne igre obavezan je objaviti ova pravila na Internet stranici www.kitro.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

 

Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranici www.kitro.hr u roku od 8 (osam) radnih dana od dana izvlačenja dobitnika.

 

Ostale odredbe

 

Članak 12.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne igre su konačne i vrijedne za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo priređivač.

 

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će svi sudionici biti obavješteni putem službenih stranica Priređivača www.kitro.hr.

 

Za sve eventualne sporove povezane s ovom nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski građanski sud u Varaždinu.

 

Ova pravila počinju vrijediti s danom donošenja.

 

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju KLASA: UP/I-460-02/20-01/368, URBROJ: 513-07-21-01-20-2.

 

Newsletter